skip to Main Content
Geen voorrijkosten Voordelige prijzen Gegarandeerd resultaat Milieubewust 40+ jaar ervaring

  Algemene voorwaarden

  ALGEMENE VOORWAARDEN
  1. Onze facturen zijn contant betaalbaar te (woonplaats/zetel van diegene die factureert), zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.

  2. Facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet-betaling voor 30 dagen is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand. En indien er een bestrijding voor houtworm is uitgevoerd vervalt het 10 jarige garantie certificaat.
  3. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur.
  4. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
  5. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper/aannemer bevoegd.

  Bel direct 085-7604344
  WhatsApp chat
  Versturen via WhatsApp